Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम - पूर्व

रुकुमकोट, रुकुम पूर्व

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम - पूर्व

रुकुमकोट, रुकुम पूर्व

सेवाग्राही पुस्तकालय उद्घाटन कार्यक्रम २०७७

4.jpg
सेवाग्राही पुस्तकालय उद्घाटन कार्यक्रम २०७७
सेवाग्राही पुस्तकालय उद्घाटन कार्यक्रम २०७७